تعبیر خواب اژدها

به گزارش سبزا، تعبیر خواب اژدها و دیدن آن در خواب بیشتر به معنای ترس و جنگ با دشمنی قوی است که اگر فرد بتواند او را شکست دهد بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد.

تعبیر خواب اژدها

سرویس سرگرمی - در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که به دلیل آنکه بخشی از ذهن که آن را ناخودآگاه می خوانیم بسیار سترگ و باستانی است، گاهی در رویا به صورت اژدها، هیولا، زن یا کردی پرخاش جو به تصویر کشیده می گردد. در اساطیر قهرمان در حال نبرد با اژدها، افعی یا هیولایی دیگر برای تصاحب گنجی به نمایش در می آید. شاید این امر بدان دلیل باشد که اژدها نمایانگر نیروهای سترگ و ناخردگرای ناخودآگاه، غرایز زندگی و ترس های مهار نشده و جنسیتی است که فرد باید با آن روبرو گردد و از عهده آن ها برآید تا به گنج و انرژی بالقوه ذهنی، جنسیتی، عاطفی و احساس دست یابد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب اژدها

لوک اویتنهاو می گوید: اژدها: موقعیت ناجور

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد

آنلی بیتون می گوید: دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید.

 • محمدبن سیرین گوید:
 • اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود.
 • اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد.
 • اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و پایان دشمن را قهر کند.
 • اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.

یونگ می گوید:

 • دیدن اژدها در خواب بیانگر خواست قوی شما و شخصیت آتشی مزاج(مهیج) شماست. شما تمایل دارید که تحت تاثیر شور و اشتیاق خود باشید(هر جا که شور و اشتیاقتان شما را می کشد بروید) که ممکن است شما را به مشکل بیندازد.شما نیاز دارید که خود کنترلی را تمرین کنید.
 • اگر در مورد تولد اژدها خواب ببیند، به شور و شوق شما اشاره دارد که ایجاد شده، به خواست قوی شما اشاره دارد.
 • به ویژه دیدن خواب اژدهای آهنی بیانگر شخصیت سرکش

 • اژدهای آب نمادی از اعتماد به نفس خاموش

 • اژدهای چوبی به معنای ذهن منطقی و تحلیلی است

 • اژدهای آتش به ماهیت رقابتی و رهبری اشاره دارد و اژدهای زمین(خاک) بیانگر اجتماعی بودن است.

 • در فرهنگ شرقی، اژدها به عنوان مخلوقی روحانی دیده می گردد که نماد خوش شانسی و خوشبختی است.

 • خواب دیدن اینکه شما اژدها هستید و آتش در نفس خود دارید بیانگر این است که از خشم خود استفاده می کنید تا به هدف خود برسید.

  یونگ می گوید: دیدن خواب اژدهای دریا در خواب بیانگر تحول عاطفی است. اگر دستگیر گردد یا در اسارت باشد، بیانگر این است که شما احساساتتان را در قید و بند نگه می دارید که می تواند در نهایت برای رفاهتان مضر باشد.

  تعبیر خواب اژدهای دو سر

  معبرین غربی می گویند: خواب دیدنش با سری در هر دو پایانی بدنش (مار دو سر - یکی در این سمت و یکی در سمت دیگر) بیانگر این است که شما از نظر احساسی، احساس پاره شدن می کنید.خواب ممکن است به مثلث عشقی یا کشمکش عاطفی اشاره کند.

 • تعبیر خواب خورده شدن توسط اژدها

 • جابر مغربی گوید: اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.

  تعبیر خواب سوار شدن بر اژدها

 • جابر مغربی: اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر گردد و کار او به نظام گردد.
 • تعبیر خواب دیدن اژدها

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره گردد در بیداری بر خصم توفق می یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.
 • لیلا برایت می گوید: اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه ای دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه ای همنشین می شوید. دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است. دیدن اژدهای زخمی در خواب، نشانه دشمن خطرناک است که احتمالاً به شما ضرر می رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را می کشید، بدین معنا است که از مسائل رهایی پیدا می کنید.درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب یک اژدها: ثروت بزرگ
 • تعداد بسیاری از اژدها: ناکامی عشقی
 • یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.
 • یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادی بزرگ نصیب او می گردد.

  معبرین غربی می گویند: اژدها در رویاها به خلاقیت و نحوه ارتباط با افراد متصل است. معنای نمادین آن به عنوان موجودات جادویی شگفت انگیز استقلال خود را نشان می دهد. همچنین ذر رویاها، اژدها نماد تنش های روزانه ما است.

  تعبیر خواب اژدهای کومودو

  معبرین غربی می گویند: در داستان های روحانی باستان کومودو نشان می دهد ذهن ناخودآگاه شما در حال تلاش برای تعیین محتوای یکپارچه ای از روان خود است. اساسا این بدان معنی است که شما ممکن است کمی احساس گناه و شرمساری در مورد اینکه چگونه دیگران را درک کرده اید و گذشته خود را پشت سر گذاشته اید، داشته باشید. خلق و خوی این نوع اژدها بسیار شدید است و ممکن است کسی را به صورت ناخوشایندی ناراحت کرده باشید. کومودو اژدها با پا است. اغلب مواقع این نوع اژدها را وقتی در خواب می بینید که یک تغییر اساسی در زندگی شما رخ داده باشد که این تغییر لزوما منفی نیست.

  تعبیر خواب کشتن اژدها در خواب

  معبرین غربی می گویند: کشتن اژدها در رویا نشان دهنده این است که شما به سختی می توانید احساسات خود را متعادل کنید. این رویا ممکن است تلاش برای اتصال ذهن آگاه و ناخود آگاه شما باشد. رویا احتمالا به شما می گوید که شما باید به طور منطقی فکر کنید. ممکن است یک دوره نگرانی وجود داشته باشد، به ویژه اگر اژدها تهاجمی باشد. این رویا نشان می دهد رفتارهای تهاجمی غیر قابل کنترل است. کشتن نماد خصومت و عصبانیت است.

  تعبیر خواب دیدن بچه اژدها

  معبرین غربی می گویند: دیدن خواب بچه اژدها اشاره بر بی گناهی دارد. بچه اژدها کننده فرزند درونی ما است. اژدهای کودک کننده خود و طبیعت واقعی شما است. این می تواند خواسته های خود یا قدرت درونی شما باشد. تولد یک اژدهای کودک در رویا نشان دهنده یک شروع جدید - تقریبا یک تولد دوباره در زندگی است.

منبع: setare.com
انتشار: 12 آبان 1399 بروزرسانی: 12 آبان 1399 گردآورنده: sabza.ir شناسه مطلب: 1172

به "تعبیر خواب اژدها" امتیاز دهید

3 کاربر به "تعبیر خواب اژدها" امتیاز داده اند | 1.3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب اژدها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید